TanaCon Organizer Michael Weist Apologizes Over 2018 Fiasco

TanaCon Organizer Michael Weist Apologizes Over 2018 Fiasco