President Volodymyr Zelenskyy Awards Puppy Patron With Ukraine Military Award

President Volodymyr Zelenskyy Awards Puppy Patron With Ukraine Military Award