Netflix’s ‘The Power of the Dog’: Sam Elliott Calls Film A ‘Piece Of S–t’

Netflix’s ‘The Power of the Dog’: Sam Elliott Calls Film A ‘Piece Of S–t’